Áruhitel

Szolgáltatási feltételekGigabyte Számítástechnika
Nincs kép beállítva

Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF)

Tájékoztatjuk, hogy Cégünkkel kötött szerződésre a távollévők közt kötött szerződések szabályai irányadók. A 45/2014. (II.26.)Kormányrendelet alapján távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Szerződés nyelve : magyar

Cégadatok:

SZ-COMP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 3060 Pásztó, Fő út 65.

Adószám: 12736009-2-12

Cégjegyzék szám: 12-09-003776/3

Nyilvántartás vezető bíróság: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága

Telefon: 32/460-297

Fax : 06 32/ 460 -297

email: szcompkft@gmail.com

web: www.gigabyte-informatika.hu

Területileg illetékes szakmai kamara: Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ( 3100 SALGÓTARJÁN, ALKOTMÁNY ÚT 9/A. )

Regisztráció

A Regisztrálás fülre kattintva kérjük adja meg az ott kért adatokat. A csillaggal jelölt adatok kitöltése kötelező . Miután kitöltötte a kért adatokat , kapni fog egy emailt , melyben visszaigazolásra kerül az Ön regisztációja. Ezután Ön , bármikor rendelhet vagy kérhet árajánlatot csupán a felhasználó nevének és jelszavának megadásával.

Rendelés

Weboldalunkon a kiválasztott termékeket azonnal megrendelheti vagy csupán árajánlatot is kérhet.

Felhivjuk szíves figyelmét, hogy bármely lehetőséget ( rendelés és /vagy árajánlat kérés ) szeretné választani , először regisztrálnia kell weboladlunkon.

Tájékoztatjuk, hogy rendelni nem csak weboldalunkon lehet cégünktől, hanem, faxon, e-mailon, illetve itt ezen az oldalon internetes áruházunkban.

1. Rendelés, faxon vagy e-mailben

SZ-COMP KFT.

Telefon: 06-32-460-297

Fax : 06-32-460-297

E-mail : szcompkft@gmail.com

2. Weben leadott rendelések

Válassza ki a termékeket és helyezze azt a kosárba. Néhány termék esetében a termék egységkartonos kiszerelése miatt minimum rendelési mennyiség szerepel. Ez azt jelenti, hogy a rendszer által jelzett mennyiségnél kevesebbet rendelni nem lehet. Kérjük ezt vegye figyelembe rendelésénél. Amennyiben több terméket szeretne egyszerre rendelni, úgy kérjük azokat is helyezze a kosárba. A kosár tartalma véglegesítés előtt természetesen módosítható, termékek törölhetőek belőle, mennyiségek változtathatóak, illetve természetesen további termékek adhatóak ahhoz. Mikor befejezte a vásárlást kérjük válassz ki a fizetési módot , mely lehet előre utalás, utánvét. Erről részletes tájékoztatót a Fizetés felirat alatt talál. Végük kattintson a rendelés elküldés fülre. Megrendelésének elküldése előtt kérjük, ismételten ellenőrizze megrendelésének adatait.

Miután elküldte rendelését, a rendszer 48 órán belül küld egy automatikus e-mailt arról, hogy beérkezett az Ön rendelése, majd Cégünktől 2 munkanapon belül kapni fog egy írásbeli visszaigazolást. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amíg ezen visszaigazolást nem kapta meg cégünktől addig semmilyen utalást , kifizetést ne eszközöljön, mindenképpen várj meg cégünk visszaigazolását. Kollégáink ellenőrzik a megrendelését és visszaigazolásban tájékoztatjuk a pontos végösszegről illetve a várható kiszállítás időpontjáról, amennyiben megrendeléséből valamely termék belátható időn belül nincsen raktáron, arról tájékoztatjuk, illetve helyettesítő terméket ajánlunk Önnek, melyet természetesen nem köteles elfogadni , kizárólag az csak egy opció.

Visszaigazolásunk megküldése után de még kiszállítás előtt, kérjük ellenőrizze az összes - Ön által a regisztrációkor megadott – azon szereplő adatot. Itt még mindig lehetősége van Önnek akár a szállítási címen , akár más adaton változtatni. Bármilyen ,kérdés, kérés,rendelés módosítást szeretne bejelenteni kérjük, jelezze azt az szcompkft@gmail.com email címen vagy a 32/460-297 telefonszámon. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön előre utalással fizet , úgy fizetés teljesítése után a kiszállítás előtt már csak kizárólag a szállítási cím módosítható.

Panaszkezelés , jogorvoslat, felügyeleti szervek

Panaszát a következő módokon teheti meg, írásban( e-mailen vagy faxon) vagy írásban postai úton. Munkatársaink azon lesznek, hogy az esetleges problémákat, panaszokat kezeljék, amennyiben ez lehetséges megpróbáljuk panaszát azonnal elhárítani. A panasz kivizsgálásának időtartama az Ön által megküldött bejelentésének / panasz beérkezésének időpontjától számított 5 munkanap, amennyiben a fenti időtartamnál várhatóan hosszabb időt vesz igénybe a panasz kivizsgálása, a bejelentéstől/beérkezéstől számított 5 munkanapon belül írásban értesítjük arról, hogy ügye folyamatban van, valamint az érdemi válasz várható időpontjáról. Amennyiben a panasz kezelésével, illetve annak eredményével nem ért egyet, vagy panaszát továbbra is fenntartja, a következő szervekhez fordulhat:

  • Pásztói Járásbíróság ()

· Nógrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség ()

· Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 SALGÓTARJÁN, ALKOTMÁNY ÚT 9/A.

Tájékoztatjuk, hogy társaságunknál nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

Kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás

Kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás körében az alábbiakról tájékoztatjuk:

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a társaságunk hibás teljesítése esetén a társaságunkkal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a társaságunk számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a társaságunk költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a társaságunk adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Társaságunk kizárólag új termékeket értékesít, használt termkék értékesítésével nem foglalkozik.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a társaságunkkal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a társaságunktól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával, így társaságunkkal szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén társaságunk a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerint köteles jótállásra. Társaságunk szerződéses jótállást egyebekben nem vállal. A fenti jogszabály tartalmazza azon árucikkeket, melyre nézve a kötelező jótállás kiterjed. Társaságunk tekintetében így a kötelező jótállás kiterjed:

1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;

2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Tájékoztatjuk, hogy fogyasztónak kizárólag a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó minősül.

Társaságunk köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.

A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

a) a vállalkozás nevét, címét,

b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van - gyártási számát,

c) a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással,

d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy - a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén - a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,

e) a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá

f) az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.


Rólunk
Kapcsolat